Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní rozvoj vzdělanosti a celkové zlepšení odborné přípravy pracovníků pro vědu a výzkum v oblasti Fyzikální elektronika a nanotechnologie.

Hlavním cílem je zkvalitnění a zvýšení produktivity vědecké práce vědecko-pedagogických pracovníků a výchova nových kvalitních vědeckých pracovníků především z řad studentů doktorského studijního programu, kteří najdou uplatnění na univerzitách, pracovištích akademie věd, i ve firmách s aplikovaným výzkumem v oblasti nanotechnologií. Z tohoto důvodu je nezbytné také zajistit odpovídající kontinuitu rozvoje vědeckých týmů a to nejen na řešitelském pracovišti Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně.

Z tohoto důvodu si projekt klade za cíl i rozvoj a zkvalitnění vědecké práce potenciálních zájemců o obor. K dosažení cíle je nezbytné kontinuálně vychovávat novou generaci pracovníků schopných zvládnout multidisciplinární přístupy nezbytné pro rychlý rozvoj nanotechnologie ve všech oblastech lidské činnosti. K tomu je třeba vytvořit interdisciplinární vědecké prostředí, které umožní akcelerovat další vývoj v nanovědách, nanotechnologii a zjednoduší jejich transfer do stávajících inženýrských disciplín.

Projekt naváže na spolupráci se SŠ, která byla v minulosti rozvinuta především z důvodů marketingových, a více se zaměří na systematickou práci v zapojení studentů SŠ do vědeckých týmů a propagaci VaV.

Navržené klíčové aktivity programu jsou pro studenty velmi atraktivní, ale na fakultě se uceleně nevyučují. Absolvování vybraných částí projektu přinese studentům a vědeckým pracovníkům podstatné prohloubení znalostí v oboru a také rozšíření obzoru v oblasti moderních technických disciplín. Naučí se psát vědecké dokumenty, připravovat prezentace, navrhnout grantový projekt, budou vyškoleni v managementu výzkumných týmů, a dalšími dovednostmi nezbytnými pro pracovníky VaV. Tento projekt umožní cílovým skupinám naučit se týmové práci při komplexním řešení vědeckých problémů, což zvýší jejich konkurenceschopnost.

Akce